หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
ความเห็นของผู้สอบบัญชีไตรมาสที่ 1 ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
AGREES WITH THE PRIVATIZATION OF 31% STAKE TO THAI PEOPL
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากฯ เห็นด้วยกระจายหุ้น 31% ให้คนไทย
อ่านเพิ่มเติม
EPORT THE 1998 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
หมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นปี 2540
อ่านเพิ่มเติม
หนังสือนำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.40
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
อ่านเพิ่มเติม