ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 03 มี.ค. 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

24,779

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

64.25

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM

ณ วันที่ 03 มี.ค. 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

26,236

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.44

การถือครองหุ้นต่างด้าว

* ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 25.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 03 มี.ค. 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 198,307,697 14.40
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 136,586,300 9.92
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 136,586,300 9.92
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 114,549,528 8.32
5. กระทรวงการคลัง 65,543,767 4.76
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 43,587,600 3.17
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 39,867,398 2.90
8. นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ 26,733,700 1.94
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,154,700 1.75
10. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 19,238,000 1.40