ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD

ณ วันที่ 07 ก.ย. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

26,439

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.48

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 07 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

27,996

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

59.36

การถือครองหุ้นต่างด้าว

* ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 25.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 07 ก.ย. 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 205,663,638 14.94
2. สำนักงานประกันสังคม 196,497,697 14.27
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 136,586,300 9.92
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 136,586,300 9.92
5. กระทรวงการคลัง 65,543,767 4.76
6. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 44,373,198 3.22
7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,154,700 1.75
8. นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ 18,723,700 1.36
9. State Street Europe Limited 18,631,105 1.35
10. Morgan Stanley & Co. International Public Company Limited 16,318,915 1.19