จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมุ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ตามหลักการพื้นฐาน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบัติดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในของบริษัทฯ
  2. เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งปฏิบัติงานตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  5. สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย
  6. งดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในช่วง 15 วัน (ปฏิทิน) ก่อนประกาศงบการเงิน และงดการซื้อขายหุ้นของบริษัทตามแนวปฎิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯได้กำหนดไว้