ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Highlight Q2/2562
 • Refinery Business
  120 KBD
  Nameplate Capacity
 • BCP Retail Channels
  58%
  Service Station Nationwide
 • Green Power Plant
  81.25 M.kWh
  Electricity sales total
 • Revenue
  48,326 THB Million
Ebitda รวม
Q2/2562: 2,189 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

Q2/2562

Q2/2561

หน่วย : ล้านบาท

Q2/2562

Q1/2562

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก
Oil Market Outlook
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2562

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

โดย IR Newsletter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน มาพูดคุยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองและสรรหาบุคลากรของบริษัท

คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินการธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม