ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Highlight Q1/2563
 • Refinery Business
  Crude run 104.5 KBD
  (Nameplate Capacity 120KBD)
 • BCP Retail Channels
  Market share 15.7%
  Service Station Nationwide
 • Green Power Plant
  113 M.kWh
  Electricity sales total
 • Revenue
  43,070 THB Million
Ebitda รวม
Q1/2563: -2,546 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

Q1/2563

Q1/2562

หน่วย : ล้านบาท

Q1/2563

Q4/2562

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก
Oil Market Outlook
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2563

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

Executive Talk ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร มาร่วมวิเคราะห์และพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท บางจากฯ ภายใต้สภาวการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงนี้กันค่ะ

คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินการธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม