กลุ่มบริษัทบางจากฯ พร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งสู่สังคม คาร์บอนต่ำ ด้วยการกำหนดแผน BCP 316 NET ครอบคลุม

4 แนวทาง

เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย

Carbon Neutrality ในปี 2573 และ Net Zero ในปี 2593 ขององค์กร

โดยเน้นกระบวนการที่จับต้องได้และสามารถหวังผลในระยะยาวดังนี้

Breakthrough Performance

Efficiency and Process Improvement = 30%
3

เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง

ปล่อยคาร์บอนต่ำ

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้เทคโนโลยีและ

เชื้อเพลิงที่ช่วยลด

การปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

การเปิดสถานีบริการ Net Zero การใช้ไฟฟ้าจาก

ระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่)

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบีซีพีจี

Conserving Nature and Society

Green and Blue Carbon = 10%
1

สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคม คาร์บอนต่ำ ผ่านการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติ มุ่งเน้นพัฒนากิจกรรมเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนจาก

2 ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศจากป่า (Green Carbon)

เช่น โครงการปลูกป่ากับกรมป่าไม้ โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ เช่น โครงการปลูกป่าในโรงไฟฟ้าของบีซีพีจี เป็นต้น

ระบบนิเวศทางทะเล (Blue Carbon)

จากแหล่งป่าชายเลนและหญ้าทะเล เช่น โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการสนับสนุนคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งหญ้าทะเลเพื่อช่วยในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในแนวปะการังบริเวณเกาะหมากและเกาะกระดาด จังหวัดตราด เป็นต้น

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการประเมินคาร์บอนเครดิต โดยเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ เพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนและลดการสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม

Proactive Business Growth and Transition

Green Portfolio, Future Technology and Carbon Offset = 60%
6

เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่

พลังงานสะอาด

มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียว

เช่น

เชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ เช่น เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF) หรือน้ำมันกรีนดีเซล Green Diesel เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมคาร์บอนต่ำ

เน้นขยายการลงทุนใหม่ ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ ศึกษาเทคโนโลยีตอบโจทย์

ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ในปัจจุบันสัดส่วนของธุรกิจสีเขียวคิดเป็นสัดส่วนราว

33%

ของ EBITDA ในปี 2563 – 2568 ของกลุ่มบางจากฯ

ประมาณการว่าสัดส่วนธุรกิจสีเขียวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย

50%

ในปี 2573

Net Zero Ecosystem

Ecosystem Creation

สร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero อาทิ

การดำเนินธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงโดยบริษัท BFPL

การให้บริการและจำหน่ายเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ

การจัดทำแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

Winnonie,

การก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

การร่วมก่อตั้ง Syn Bio Consortium การสร้างวัฒนธรรมคาร์บอนต่ำในองค์กรผ่านโครงการรณรงค์ต่าง ๆ เช่น

“Bangchak 100X Climate Action: ทุกคนช่วยได้ ไปจนถึงโครงการรณรงค์ลดขยะกับลูกค้าและผู้บริโภค เช่น “แก้วเพาะกล้า” “รักษ์ ปัน สุข” และ “ขยะกำพร้าสัญจร” เป็นต้น

รวมถึงการให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ เช่นซัพพลายเออร์ นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

(Sustainable Supply Chain) โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

แสกนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มเติม

www.carbonmarketsclub.com

เชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)