Financial Statements

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินทั้งหมด (PDF version)
MDNA

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงิน ปี 2566

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
รายงานผู้สอบบัญชี
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2566

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2023
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี