Financial Statements

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินทั้งหมด (PDF version)
MDNA

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567

งบการเงิน ปี 2567

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
รายงานผู้สอบบัญชี
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2567

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2024
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี