บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
คุณสุวัฒน์ สินสาฎก
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
คุณศิริลักษณ์ พินทุสุนทร
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
คุณสุพพตา ศรีสุข
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)
คุณณภัทร จันทรเสรีกุล
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)
คุณภาณุวัฒน์ นิเวศน์มรินทร์
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณดุลเดช บิค
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
คุณชัยพัชร ธนวัฒโน
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด
คุณนพพร ฉายแก้ว
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณจักรพงศ์ เชวงศรี
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
คุณพัชริน เกษมอานันทนะ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐกร ศรีภูไฟ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณจักร เรืองสินภิญญา
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
คุณคมสัน สุขสำราญ
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จํากัด
คุณนารี อภิเศวตกานต์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รัศดา ทวีแสงสกุลไทย
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณอธิภู วิศวเวช
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณอาศิส ภมรานนท์
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล