สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (%) เครดิตหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่จ่ายดอกเบี้ย1 ข้อมูลเพิ่มเติม
BCP26OA หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 3,000 3.60 A 4 ปี 21 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2569 ทุกวันที่ 21 เมษายนและวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP258B หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 4,500 2.84 A 3 ปี 25 ส.ค. 2565 25 ส.ค. 2568 ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์และวันที่ 25 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP278A หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 2,000 3.26 A 5 ปี 25 ส.ค. 2565 25 ส.ค. 2570 ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์และวันที่ 25 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP328A หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 3,500 4.00 A 10 ปี 25 ส.ค. 2565 25 ส.ค. 2575 ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์และวันที่ 25 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP26NA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ี 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 1,000 2.29 A 5 ปี 5 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2569 ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP29NA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ี 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 1,400 3.11 A 8 ปี 5 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2572 ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP31NA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ี 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 2,600 3.43 A 10 ปี 5 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2574 ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP275A หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 500 3.00 A 7 ปี 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2570 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP305A หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 4,500 3.40 A 10 ปี 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2573 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP19PA หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 10,000 5.00 BBB n/a 18 ต.ค. 2562 n/a ทุกวันที่ 18 เมษายน และวันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้
BCP28DA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 7,000 4.04 A 10 ปี 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2571 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP258A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 600 3.42 A 7 ปี 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2568 ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP273A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 2,000 4.72 A 12 ปี 3 มี.ค. 2558 3 มี.ค. 2570 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
BCP303A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 1,000 5.05 A 15 ปี 3 มี.ค. 2558 3 มี.ค. 2573 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
BCP244A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 3,500 5.18 A 10 ปี 11 เม.ย. 2557 11 เม.ย. 2567 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้

1 หากวันที่จ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป