สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (%) เครดิตหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่จ่ายดอกเบี้ย1 ข้อมูลเพิ่มเติม
BCP23NA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ี 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 2,000 1.45 A- 2 ปี 5 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2566 ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP26NA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ี 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 1,000 2.29 A- 5 ปี 5 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2569 ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP29NA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ี 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 1,400 3.11 A- 8 ปี 5 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2572 ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP31NA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ี 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 2,600 3.43 A- 10 ปี 5 พ.ย. 2564 5 พ.ย. 2574 ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP225A หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 3,000 2.60 A- 2 ปี 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2565 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP275A หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 500 3.00 A- 7 ปี 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2570 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP305A หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 4,500 3.40 A- 10 ปี 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2573 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP19PA หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 10,000 0.05 BBB n/a 18 ต.ค. 2562 n/a ทุกวันที่ 18 เมษายน และวันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้
BCP28DA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 7,000 0.0404 A- 10 ปี 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2571 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP208A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 3,000 0.0213 A- 2 ปี 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2563 ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์และวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP238A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 400 0.0296 A- 5 ปี 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2566 ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP258A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 600 0.0342 A- 7 ปี 10 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2568 ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
BCP273A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 2,000 0.0472 A- 12 ปี 3 มี.ค. 2558 3 มี.ค. 2570 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
BCP303A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 1,000 0.0505 A- 15 ปี 3 มี.ค. 2558 3 มี.ค. 2573 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
BCP214A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 2,500 0.0481 A- 7 ปี 11 เม.ย. 2557 11 เม.ย. 2564 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
BCP244A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 3,500 0.0518 A- 10 ปี 11 เม.ย. 2557 11 เม.ย. 2567 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
BCP224A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 1,000 5.35 A- 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 30 เม.ย. 2555 30 เม.ย. 2565 ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้

1 หากวันที่จ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป