ปี

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
2566
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2565
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2562
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2561
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2560
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2559
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2558
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2557
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2556
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2555
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2554
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2553
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2552
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2551
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2550
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2549
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2548
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2547
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2546
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี
2545
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ปี