แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
การลงทุนของบริษัทย่อยในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ (Brasse)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นตามวาระ
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ของบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข หมายเหตุข้อ 33 วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเรื่องจ่ายเงินปันผล)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม