การยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม