แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
ความร่วมมือทางการเงินภายในกลุ่มบริษัทบางจาก
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การจัดตั้งบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 4/2565
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่เอกสารนำเสนอการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม