แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวบริษัท เอไอเอ สนใจซื้อหุ้นบางจาก 20%
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวการพิจารณาของ คกก. กำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ กระจายหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อกรรมการบริษัท บางจากฯ
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากฯ ลงนามสัญญาเงินกู้ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
อ่านเพิ่มเติม
หนังสือนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
ความเห็นของผู้สอบบัญชีไตรมาสที่ 1 ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
AGREES WITH THE PRIVATIZATION OF 31% STAKE TO THAI PEOPL
อ่านเพิ่มเติม