ข่าวในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม
บางจากปิโตรเลียมแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) 25 พ.ค.2538
อ่านเพิ่มเติม
บางจากปิโตรเลียมสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
อ่านเพิ่มเติม
รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินไตรมาสแรกปี 2538
อ่านเพิ่มเติม
การอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม
อ่านเพิ่มเติม
บางจากปิโตรเลียม แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2538
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2538
อ่านเพิ่มเติม
การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
บางจากปิโตรเลียมชี้แจงข่าวในสื่อมวลชน
อ่านเพิ่มเติม
บางจากปิโตรเลียมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินประจำปี 2537
อ่านเพิ่มเติม