Executive Talk ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก

คุณภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

Executive Talk ครั้งนี้คุณภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้ให้เกียรติพูดถึงเรื่องการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลครั้งแรกของบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย ที่เริ่มเปิดจองซื้อตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีผู้ลงทุนตอบรับจองซื้อกันมาอย่างล้นหลาม และเต็มจำนวน 3,000 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 3 นาที 18 วินาที ของการเปิดซื้อขายวันแรก ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัท ด้วยศักยภาพและโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจ จากการมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียว ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืน

"ในนามของบางจากฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจและให้ความไว้วางใจจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณธนาคารกรุงไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การจองซื้อราบรื่นและประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและราคาน้ำมันที่มีความผันผวน พร้อมขยายการลงทุนโดยรักษาสมดุลระหว่าง การสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนต่อไปค่ะ"

โดยหุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราผลตอบแทน 3.60% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- แนวโน้ม "คงที่" (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565


คุณภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น