การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง Miracle Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (แก้ไขข้อความหน้า 4, 14)
หนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)