Root for Sustainable Business Development

Key Figures

สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำและเข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ บนบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

อัตราการใช้น้ำ

2.27 (ลบ.ม.ต่อบาร์เรล เทียบเท่าหน่วยการผลิต)

2561 ลดลง 0.27 (ลบ.ม.ต่อบาร์เรล)

การระบายน้ำจากการผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

0.9 (ล้าน ลูกบาศก์เมตร)

2561 ค่าคงที่ 0.9 (ล้าน ลูกบาศก์เมตร)

กระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง

 • ระบบบำบัดชีวภาพแบบเติมอากาศ (Aerationtank) ที่ใช้ในการเติมอากาศแบบ Hyper-classic ทำให้สามารถรองรับปรมาณน้ำเสียได้มากขึ้น และช่วยประสิทธิภาพในการบำบัดสิ่งสกปรกในน้ำทิ้งเพิ่มขึ้น
 • ระบบรีดตะกอน (Decanter) ทำให้สามารถดึงตะกอนออกจากระบบบำบัด ชีวภาพได้อย่างต่อเนื่อง ลกปัญหาเรื่องกลิ่น
 • ระบบบำบัดชีวภาพแบบเติมอากาศ (Aerationtank) ที่ใช้ในการเติมอากาศแบบ Hyper-classic ทำให้สามารถรองรับปรมาณน้ำเสียได้มากขึ้น และช่วยประสิทธิภาพในการบำบัดสิ่งสกปรกในน้ำทิ้งเพิ่มขึ้น
 • ระบบรีดตะกอน (Decanter) ทำให้สามารถดึงตะกอนออกจากระบบบำบัด ชีวภาพได้อย่างต่อเนื่อง ลกปัญหาเรื่องกลิ่น
 • ระบบ Reverse Osmosis (RO waste) ทำให้สามารนำน้ำทิ้งกลับมาให้ใหม่ (Recycling) ในกระบวนการผลิต

ชั่วโมงรวมการทำงานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น

16,088 ชั่วโมง

2561 เพิ่มขึ้น 2,628 ชั่วโมง

งบประมาณในการลงทุนทางสังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่น ( ร้อยละ )

31 ล้านบาท

2561 เพิ่มขึ้น 13,000,000 ล้านบาท

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น

2561 ลดลง 0.86 %

การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ช่องทางติดต่อ
หัวข้อ (%)
การดำเนินการต่อข้อร้องเรียน
 • บันทีกเข้าระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน
  ( โปรแกรม SAP CRM )
 • ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  /แก้ไข/แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
 • ประเมินความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ (%)

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

91 ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย

จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ เรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น

0 ร้องเรียน

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความลับลูกค้ารั่วไหล (G4-PR8)

0 ร้องเรียน

รับพนักงานใหม่

67 คน

อัตราการลาออก

3.55%

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน

46 ชั่วโมง / คน / ปี

พนักงานที่ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ

100% ของพนักงาน

อัตราการเลื่อนตำแหน่ง

13.92%

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ ( IFR )

0.55 ชาย

0 หญิง

อัตราการบาดเจ็บรวม ( TRIR )

1.66 พนักงานทั้งหมด

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ
( ISR )

7.75 พนักงานทั้งหมด

การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากการทำงาน

0 พนักงานทั้งหมด