ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
27,751 (Free float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
60.55 (% Free float)

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
28,866

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.45

การถือครองหุ้นต่างด้าว

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 202,417,697 14.70
2. กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,446,641 7.51
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 35,208,998 2.56
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 30,925,269 2.25
8. AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P 30,000,069 2.18
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,056,200 1.67
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 22,045,400 1.60