สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ ประเภทของหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขาย มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(%ต่อปี)
วันที่ออก อายุหุ้นกู้
(ปี)
วันครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
BCP28DA หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 7,000 4.04% 20 ธ.ค. 2561 10 ปี 20 ธ.ค. 2571
BCP208A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 3,000 2.13% 10 ต.ค. 2561 2 ปี 10 ต.ค. 2563
BCP238A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 400 2.96% 10 ต.ค. 2561 5 ปี 10 ต.ค. 2566
BCP258A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 600 3.42% 10 ต.ค. 2561 7 ปี 10 ต.ค. 2568
BCP273A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 2,000 4.72% 3 มี.ค. 2558 12 ปี 3 มี.ค. 2570
BCP303A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 1,000 5.05% 3 มี.ค. 2558 15 ปี 3 มี.ค. 2573
BCP174A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 2,000 3.73% 11 เม.ย. 2557 3 ปี 11 เม.ย. 2560
BCP194B หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 2,000 4.35% 11 เม.ย. 2557 5 ปี 11 เม.ย. 2562
BCP214A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 2,500 4.81% 11 เม.ย. 2557 7 ปี 11 เม.ย. 2564
BCP244A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 3,500 5.18% 11 เม.ย. 2557 10 ปี 11 เม.ย. 2567
BCP194A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 2,000 4.92 30 เม.ย. 2555 7 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 30 เม.ย. 2562
BCP224A หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 1,000 5.35 30 เม.ย. 2555 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 30 เม.ย. 2565