IR Newsletter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบางจากฯ และการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทฯ

IR Newsletter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบางจากฯ และการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทฯ

Q: ในฐานะที่บางจากฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Score) ระดับดีเลิศ และติดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) มาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯมีการพัฒนาในด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไรบ้างคะ

A: บางจากฯ มีการทบทวนและพัฒนาด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเริ่มจากตัวเราก่อนที่มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้าน Anti-Corruption จากการที่บางจากฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชิกที่ได้รับการรรับรองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2556 เราก็เริ่มต่อยอดให้ความรู้และสนับสนุนบริษัทย่อยและคู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมโครงการ CAC รวมถึงเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process) ซึ่งในปี 2562 มีคู่ค้าบางจากได้รับการรับรอง CAC-SME จำนวน 6 รายจากสมาชิกที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 10 ราย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมโครงการ CAC มากขึ้น บางจากได้มีนโยบายให้สิทธิประโยชน์แก่คู่ค้าที่ได้รับการรับรอง CAC ดังนี้

  • ได้รับคะแนน บวก 1 - 2% สำหรับคะแนนด้านเทคนิค
  • กรณีมีราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้คู่ค้าที่ได้การรับรอง CAC ได้รับคัดเลือก

ในส่วนของกรรมการและผู้บริหาร หากแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

Q: เนื่องจากโรงกลั่นบางจากนั้นอยู่ในเมือง และใกล้แหล่งชุมชน บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการของเสีย ควบคุมมลพิษ และนโยบายในการดูแลและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างไรบ้าง

A: เริ่มต้นต้องบอกก่อนว่ากระบวนการผลิตของโรงกลั่นใช้เทคโนโลยีสะอาด( Clean Technology) และใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด ทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน นอกจากนี้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นไปตามาตรฐาน ISO 45001 และ ระบบมาตรฐาน OHSAS 18001 ร่วมกับการนำระบบบริหารความปลอดภัยกระบวนการ Process Safety Management มาใช้ส่งผลทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยดียิ่งขึ้น

นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการที่จำเป็น และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำทุกเดือน

ในส่วนคุณภาพน้ำทิ้งของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกวัน โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องวิเคราะห์คุณภาพเอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถส่งผลตามเวลาจริง (Real Time) ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนรอบโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรฐานการกำจัดของเสียตามวิธีการที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงยึดหลักการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายของเสียที่ส่งไปฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ได้อย่างต่อเนื่อง

Q: เนื่องจากบางจากฯ เป็นองค์กรขนาดค่อนข้างใหญ่ มีพนักงานมากกว่าหนึ่งพันคน บริษัทฯ มีการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไรบ้างคะ

A: บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) มาโดยตลอด ถือเป็นรากฐานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2527 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย สอดคล้องกับวัฒนธรรมของพนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

ในส่วนของการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงาน เราเริ่มตั้งแต่การอบรมปลูกฝังวัฒนธรรมพนักงานและหลักพื้นฐาน 6 ประการ (ARTEVE) ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน ซึ่งหลัก ARTEVE นั้นมีดังนี้

  1. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ (Accountability)
  2. สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)
  3. โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ (Transparency)
  4. ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
  5. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
  6. มีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)

นอกจากนี้ ในทุกๆปี บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตอบรับและทดสอบนโยบาย CG ผ่านระบบออนไลน์ มีการจัดกิจกรรม CG DAY เป็นประจำมาตั้งแต่ปี 2548 มีการเน้นย้ำนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงการลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือกระทำการทุจริตอีกด้วย

Q: นอกจากการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรแล้ว บางจากฯมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชันอย่างไร และมีการตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง

A: สำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น บางจากฯ ก็จัดให้มีโครงสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การกำหนดอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้นไว้ในระเบียบบริษัทและตารางอำนาจอนุมัติ ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ส่วนการปราบปราม บางจากฯ ใช้บังคับกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำการทุจริต จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป

และสำหรับการตรวจสอบภายใน ก็จะมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกิจกรรมทางการเงิน และเป็นช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทราบและนำมาพิจารณาหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไปค่ะ

Q: สุดท้ายนี้ ในด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม บริษัทฯ มีแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างไรบ้างคะ

A: บางจากฯ มีการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ ในส่วนของระดับพื้นที่รอบโรงกลั่น(รัศมี 1.5 กิโลเมตร) มีกิจกรรมครอบคลุม 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ด้านเศรษฐกิจ และด้านสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก เป็นปีที่ 15 โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว เป็นปีที่ 5 เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการอบรมวิชาชีพต่างๆโดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุน

ส่วนในระดับประเทศ บริษัทฯ ได้ทำเป็นโครงการ Green Impact ซึ่งส่งเสริมนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทางด้านการศึกษา การระดมความคิดโครงการเพื่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการผลิตสินค้าหรือการทำธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ บางจากได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการสร้างงานให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุให้ได้มีโอกาสทำงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ขณะเดียวกันยังช่วยให้มีรายได้ ลดการพึ่งพิงผู้อื่น ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

คุณภควดี จรรยาเพศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน