โดย IR Newsletter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน มาพูดคุยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองและสรรหาบุคลากรของบริษัท

โดย IR Newsletter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน มาพูดคุยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองและสรรหาบุคลากรของบริษัท บางจากฯ โดยการใช้เทคโนโลยี blockchain มาช่วยตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้าทำงานในบริษัทฯ ให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

Q: บางจากให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ และมีการตั้งเป้าหมายในด้านการบริการทรัพยากรบุคคล อย่างไรบ้างคะ

A: ต้องเรียนว่าบริษัทบางจากฯ เป็นบริษัทพลังงานที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าการเจริญเติบโตขององค์กรไปในอนาคตข้างหน้าจะประสบความสำเร็จได้ยากมาก หากบุคลากรขาดเรื่องความสามารถและสมรรถนะ หรือเรื่อง Competency ต่างๆ โดยทางบางจากฯ ได้ตั้งเป้าหมายในด้านทรัพยากรบุคคลไว้ว่าภายในปี 2021 บางจากฯ จะต้องเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น หรือ The Best Employer ซึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวมานี้ เราก็ได้วางแผนกลยุทธ์ หรือ Roadmap สำหรับเรื่องบุคคลากร มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ในการพัฒนาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพนักงานของเรา

Q: อยากให้ช่วยเล่าว่าทางบางจากฯได้มีการนำเอาเทคโนโลยีแบบไหน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลบ้างคะ

A: บางจากฯ มีการใช้เทคโนโลยี Blockchain มาพลิกโฉมการตรวจสอบวุฒิฯการศึกษาของผู้สมัครเข้าทำงาน โดยเป็นโครงการที่เราทำร่วมกับ Digital Ventures ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรียกว่าโครงการ B-Ver โดยเป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้และได้ตอบโจทย์ แก้ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนซึ่งยังแก้ไขไม่ได้ และยังไม่มีอะไรมาทดแทนได้ หรือที่เรียกเป็นภาษาการตลาดว่า “Pain point” ของการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครงาน เช่น วุฒิการศึกษา ซึ่งเดิมทีทางบริษัทผู้ว่าจ้างอย่างบางจากฯ ต้องมีพนักงานฝ่ายบุคคลมาคอยตรวจสอบ Verify ข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วต้องรอเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สมัครแต่ละคนจากทางสถาบันการศึกษาแต่ละที่ ซึ่งทางต้นทางอาจส่งเอกสารมาหรือไม่ส่งมาก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีเอกสารอีกบางส่วนที่ต้องไปตามจากผู้สมัครอีกทีด้วย เป็นกระบวนการทำงานที่ใช้เวลาและแรงงานมาก แต่การที่เราเข้าโครงการกับ Digital Ventures ทำให้เดี๋ยวนี้ เราสามารถเรียกดูข้อมูลและเอกสารต่างๆของผู้สมัครงานได้เองผ่านช่องทางออนไลน์ โดย Blockchain จะส่งข้อมูลมาให้เราตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มาก รวมถึงลดโอกาสในการได้รับข้อมูลเท็จได้อีกด้วย

Q: โครงการนี้มีผลการใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากน้อยแค่ไหนคะ

A: สำหรับโครงการ B-Ver นี้ ถือว่ามีผลการใช้งานเป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความถูกต้อง ในการกระบวนการทำงานในส่วนของฝ่าย Recruitment ได้มากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคลากรของเราในการตามหาและตรวจสอบเอกสารตามวิธีเดิมๆ ซึ่งใช้เวลามากแล้ว เราก็สามารถที่จะนำบุคลากรไปทำงานในส่วนอื่นๆได้หลากหลาย บริษัทเองก็มีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ และช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำจากตัวระบบงานสรรหาบุคลากรของบางจากฯ ได้มากขึ้นอีกด้วย

Q: จากที่ฟังดู ก็ถือว่าบางจากฯ ค่อนข้างประสบความสำเร็จ และได้รับประโยชน์จากโครงการ B-Ver เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะ คุณยอดพจน์คาดว่าโครงการนี้ จะสามารถขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นได้อีกหรือไม่คะ

A: ในอนาคต น่าจะไม่ใช่เฉพาะบางจากฯ เท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ แต่ Corporate ในประเทศไทยจำนวนมากก็น่าจะได้รับประโยชน์เช่นกัน ผู้สมัครงานในประเทศไทยในปีหนึ่งๆมียอดสมัครเป็นหลายแสนคน เพราะฉะนั้นถ้าหากระบบสามารถช่วยทำให้เกิดความถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ ก็ทำให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ถ้าหากพูดถึงในมุมของทั้ง Industry แล้ว ก็จะสามารถ Save Cost ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดทรัพยากรทั้งในด้านเวลาและแรงงานได้อีกมากมายมหาศาลสำหรับทุกๆบริษัท โดยทางบางจากฯ เองก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เท่านั้น ซึ่งเราก็ส่งเสริมโครงการ B-Ver นี้เป็นอย่างมากครับ

คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน