แจ้งข่าวไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มีนาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 มีนาคม 2563
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ของบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. และ Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. ของบมจ.บีซีพีจี เพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป.ลาว และการลงทุนในการก่อสร้างและดำเนินกิจการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังเวียดนาม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563