รายงานการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 3)
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 ของบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ