แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC)
แจ้งแผนการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นตามวาระ
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ของบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการปิดบริษัท BANGCHAK VENTURES PTE. LTD.
แจ้งการลาออกของกรรมการ
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า