รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562