คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
การจัดตั้งบริษัทย่อย
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งยกเลิกการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
แจ้งยกเลิกการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การจัดตั้งบริษัทย่อย
รายงานการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 3)