การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การเผยแพร่ Presentation Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
การจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศสิงคโปร์
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งแผนการหยุดเดินเครื่องหน่วยแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit)