นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

อายุ

60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP99/2555)
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP12/2556)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP71/2559)
 • หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP/2559)
 • หลักสูตร Executive Energy Management (EEM/2560) กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง (นบส.พน.) รุ่นที่ 1/2560 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตร Developing an Outward Mindset (2561)
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2558 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2556 ผู้อำนวยการธุรกิจบริษัทร่วม ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2550 ผู้อำนวยการสายบัญชีและภาษี สายงานด้านบัญชีและภาษี
2547 ผู้จัดการอาวุโสส่วนบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการบัญชีและภาษี
2545 ผู้จัดการส่วนบัญชี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
 • กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 2 จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 16,967 หุ้น หรือ 0.001232% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี