นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน และทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต ธุรกิจโรงกลั่น และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
2559 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
2558 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโรงกลั่น
2557 ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโรงกลั่น
2555 ผู้อำนวยการสายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
2552 ผู้จัดการอาวุโสส่วนการกลั่น 2
2549 ผู้จัดการอาวุโสคอมมิชชั่นนิ่งโครงการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

  • - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • กรรมการ บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 12,000 หุ้น (คู่สมรส) หรือ 0.000872% โดยไม่มีการถือหุ้นทางตรง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี