นายวิบูลย์ วงสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

อายุ

52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) จาก University of Wisconsin-Whitewater, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Leading in a Disruptive World, Stanford University, USA
 • Entrepreneurial Leadership Program, Boston, Babson University, USA
 • Leadership Development Program, Harvard Business School
 • Strategic Marketing in Action Program, IMD Business School, Switzerland
 • Senior Executive Program (SEP), Sasin Business School
 • Enterprise Leadership Program, Insead University
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาตร์ และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจากรีเทล จำกัด
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีกและสนับสนุนการตลาด
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด

อื่นๆ

2556 Vice President, Retail Business Department, PTT Public Company Limited
2550 Deputy Managing Director, Marketing& Retail Business Support Department, PTT Retail Management Company Limited
2549 Assistant Director, Big-C Supercenter Public Company Limited
2533 Regional Manager - Asia Pacific Non-Oil Alliances, ExxonMobil Fuels Marketing Business
C-Store Manager, Retail Marketing and Investment Retail Strategist, Network Planning, Capital/Opex and Feasibility, ESSO Thailand
International Marketing, Motorola Inc., Chicago USA
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี