นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

อายุ

51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Company Secretary Program (CSP14/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Effective Minute Taking (EMT2/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance and Social Responsibility (CSR1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP108/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Current Issue Seminar (R-CIS1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE3/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • TCLA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 6 กระทรวงพลังงาน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหาร ประจำปี 2554 กระทรวงการคลัง
 • Senior Executive Program (SEP-26) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • Leading in a Disruptive World Program, South East Asia Center (SEAC) Stanford University
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสำรวจและผลิต สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2557 ผู้อำนวยการอาวุโส สายสำรวจและผลิต สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2555 ผู้อำนวยการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร
2552 ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร
2550 ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 300 หุ้น หรือ 0.000022% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี