นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP170/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 14/2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • Leadership Succession Program (LSP 6), สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมป์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต
2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2554 ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2552 ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโรงกลั่น สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น
2548 ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
2546 ผู้จัดการอาวุโส โครงการผลิต
2544 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนเทคนิคการกลั่น
2543 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริการซ่อมบำรุง
2540 ผู้จัดการส่วนบริการซ่อมบำรุง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ, BCP Trading Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,865 หุ้น หรือ 0.000135 % โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี