นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานควบคุมบัญชีและการเงิน

อายุ

57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท การเงิน Steton School of Economics and Business Administration Mercer University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CFO Certification Program จาก สภาวิชาชีพบัญชี
 • The Training Program on Structured Notes จาก Thailand Securities Institute
 • Frontiers in Infrastructure Finance Distance Learning Course จาก The World Bank Institute
 • Energy Training Program จาก AON
 • Executive Development Program (EDP) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 56
 • CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program จาก Babson College Wellesley, Massachusetts, USA.
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย - จีน (วจท.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 3
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร TFRS 3 (Business Combination) โดย EY Office Limited ปี 2562
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9 ) โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2562
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
2555 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน
2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน

อื่นๆ

2555 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2555 - 2557 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557 กรรมการ ธนาคารออมสิน
2550 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ BCPR Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
 • กรรมการ BCP Energy International Pte. Ltd.
 • กรรมการ BCP Innovation Pte. Ltd.
 • กรรมการ BCP Trading Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี ไบโอเบส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ จำกัด
 • กรรมการ Bangchak Ventures Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี