นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

อายุ

55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Director Accredited Program (DAP28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10/2554 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 55
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11
 • วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 5
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร
2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร

อื่นๆ

2547 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและกลยุทธ์
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2540 ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
2537 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปตท. ปิโตรเคมีคอล จำกัด
2531 ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
 • กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
 • กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
 • กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ PetroWind Energy Inc

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 31,895 หุ้น หรือ 0.002316% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี