นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด และ ทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาเครือข่ายและจัดส่ง

อายุ

57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Stanford-SEAC Leading in a Disruptive World 4 (LDW4) The Stanford Center for Professional Development (SCPD) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
 • Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA7) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (MIT) - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 • Director Certification Program (DCP157/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุ่นที่ 28/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.6) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • Executive Development Program รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 4 กระทรวงพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่
2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่
2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร
2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสายตลาดค้าปลีก และรักษาการผู้อำนวยการสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจการตลาด
2553 ผู้อำนวยการอาวุโสสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจการตลาด สายงานด้านธุรกิจการตลาด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 28,522 หุ้น หรือ 0.002071% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี