นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Asian Institute of Technology (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 28/2562)
 • Leading in a Disruptive World Program (2018), South East Asia Center (SEAC) - Stanford University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8/2559) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.13/2557) สถาบันพระปกเกล้า
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program (7/2014) ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • TLCA Leadership Development Program (LDP0/2013) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Senior Executive Program (SEP25/2012) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP154/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program (EDP6/2010) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่นและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด
2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด
2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
2551 ผู้อำนวยการอาวุโส (ทำหน้าที่ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 64,332 หุ้น (ตนเอง 44,332 หุ้น และคู่สมรส 20,000 หุ้น) หรือ 0.004672% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี