นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายเฉลิมชัย อุดมเรณู
นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

นายสมชัย เตชะวณิช
นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด และ ทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาเครือข่ายและจัดส่ง

นายบัณฑิต สะเพียรชัย
นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานควบคุมบัญชีและการเงิน

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์
นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายวิบูลย์ วงสกุล
นายวิบูลย์ วงสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์
นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน