นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (มีผล 1 มกราคม 2564)

นายเฉลิมชัย อุดมเรณู
นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

ที่ปรึกษาอาวุโส

นายสมชัย เตชะวณิช
นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

นายบัณฑิต สะเพียรชัย
นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานควบคุมบัญชีและการเงิน

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์
นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายวิบูลย์ วงสกุล
นายวิบูลย์ วงสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาตร์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์
นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน