นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

นายสมชัย เตชะวณิช
นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายบัณฑิต สะเพียรชัย
นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นายเฉลิมชัย อุดมเรณู
นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน