นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

นายสมชัย เตชะวณิช
นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายบัณฑิต สะเพียรชัย
นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นายเฉลิมชัย อุดมเรณู
นายเฉลิมชัย อุดมเรณู

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น

นายพิชิต วงศ์รุจิราวาณิชย์
นายพิชิต วงศ์รุจิราวาณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายธนชิต มกรานนท์
นายธนชิต มกรานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์
นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน

นายวิบูลย์ วงสกุล
นายวิบูลย์ วงสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจากรีเทล จำกัด

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์
นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต

นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล
นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นางสาวภควดี จรรยาเพศ
นางสาวภควดี จรรยาเพศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กร เลขานุการบริษัท

นายไมเคิล วิลเลียม ฟิสเชอร์
นายไมเคิล วิลเลียม ฟิสเชอร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรธรรมชาติ

นายสุวัฒน์ มีมุข
นายสุวัฒน์ มีมุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ