นายสุทธิ สุโกศล

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 กรกฎาคม 2562)

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
  • Master of Arts (M.A.) in Public Policy and Administration University of Wisconsin- Madison, USA
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาการเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
  • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 2 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer: CHRO) ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2559 - 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
2558 - 2559 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

  • - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • ปลัดกระทรวงแรงงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี