นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)

อายุ

53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University
 • Director Certification Program (DCP 168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท OKEA ASA (OSE)
 • กรรมการ Lithium Americas Corp. (NYSE & TSX)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Nido Petroleum Pty. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการและอนุกรรมการฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
 • กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • กรรมการ มูลนิธิประชาบดีธุรกิจเพื่อสังคม
 • กรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC)
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • รองประธานสมาคมสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (AITAA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,200,000 หุ้น หรือ 0.087150% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี