ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561)

อายุ

48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Ph.D. (Computer Science) Stanford University, USA
 • MSCS (Computer Science) Stanford University, USA
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์(MIT) - วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CUMMU)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.2012) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ปี 2011 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • TLCA Executive Development Program (EDP2009) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Executive Program for Senior Management มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • Director Certification Program (DCP93/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - 2562 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - 2556 กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556 กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เนชันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล
 • กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ (National e-Payment)
 • ที่ปรึกษาในคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
 • คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี