ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 7 มิถุนายน 2561) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Economics) Public Finance and Policy, Carleton University, Canada
 • Master in International Affairs (International Economics), Columbia University, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP86/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP42/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation&Execution of Strategy (SFE19/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
 • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2552 - 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี