พลโท ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 33
 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 153
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 78
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่น 78
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่น 56
 • การรบร่วมอากาศพื้นดิน (ผู้แนะนำอากาศยานหน้า)
 • นายทหารการกีฬา รุ่นที่ 31
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 73
 • พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
2560 - 2562 แม่ทัพน้อยที่ 1
2559 รองแม่ทัพภาคที่ 1
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
2557 ผู้ชำนาญการกองทัพบก
2556 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2554 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
2553 ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 1
2551 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • แม่ทัพภาคที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี