พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ

69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11
  • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
2558 คณะกรรมการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2553 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ตุลาการศาลทหารสูงสุด
  ราชองครักษ์เวรพิเศษ
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • กรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
  • ผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี