นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

อายุ

71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
 • Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP143/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 - 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
2552 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
2541 - 2554 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โซนทวีปเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี