นายพิชัย ชุณหวชิร
นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 8 เมษายน 2553)

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555)

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 พฤษภาคม 2558)

พลเอก ธรรมนูญ วิถี
พลเอก ธรรมนูญ วิถี

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2557)

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 7 มิถุนายน 2561) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางปริศนา ประหารข้าศึก
นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 มกราคม 2560)

นายสุทธิ สุโกศล
นายสุทธิ สุโกศล

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 กรกฎาคม 2562)

ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561)

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

กรรมการ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 5 เมษายน 2559)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มกราคม 2558)