ศุภมล เอี่ยมอ่อน

ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

สุภาพร เจสกุล

นักวิเคราะห์อาวุโสส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ฐนาภรณ์ ตันติวิญญูพงศ์

นักวิเคราะห์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลนักลงทุน