บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณเวทิต ตั้งจินดากุล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด

คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุพพตา ศรีสุข

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Sornchai Pitthayaprug

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND)

คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

SACHIN MURALEE KRISHNA

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณดุลเดช บิค

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ทิสโก้

คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณสุวัฒน์ สินสาฏก

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณศิริลักษณ์ พินทุสุนทร

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

Sumedh Samant

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด

คุณนพพร ฉายแก้ว

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจักรพงศ์ เชวงศรี

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณอรมงคล ตันติธนาธร

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณณภัทร จันทรเสรีกุล

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณมงคล พ่วงเภตรา

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

นาย ณัฐกร ศรีภูไฟ

บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณคมสัน สุขสำราญ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณนารี อภิเศวตกานต์

บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกรรณิกา สยามวาลา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณชัยพัชร ธนวัฒโน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณจักร เรืองสินภิญญา

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอาศิส ภมรานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณธนพร วิศรุตพงษ์

บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล