บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด

คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุพพตา ศรีสุข

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Sornchai Pitthayaprug

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณดุลเดช บิค

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณสุวัฒน์ สินสาฏก

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด

คุณนพพร ฉายแก้ว

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจักรพงศ์ เชวงศรี

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณณภัทร จันทรเสรีกุล

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณมงคล พ่วงเภตรา

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

นาย ณัฐกร ศรีภูไฟ

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

Sachin Muralee Krishna

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณคมสัน สุขสำราญ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณนารี อภิเศวตกานต์

บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอธิภู วิศวเวช

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณชัยพัชร ธนวัฒโน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอาศิส ภมรานนท์

บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล