บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณเวทิต ตั้งจินดากุล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด

คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุพพตา ศรีสุข

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Sornchai Pitthayaprug

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณธนวิชช์ บุญชูวงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณดุลเดช บิค

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ทิสโก้

คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Thanaphat Sirikul

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณสุวัฒน์ สินสาฏก

บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณศิริลักษณ์ พินทุสุนทร

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

Sumedh Samant

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

Jidapa Chirawattanakarn

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด

คุณนพพร ฉายแก้ว

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจักรพงศ์ เชวงศรี

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณอรมงคล ตันติธนาธร

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณณภัทร จันทรเสรีกุล

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณมงคล พ่วงเภตรา

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณมุกดา ห่มม่วง

บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณคมสัน สุขสำราญ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณนารี อภิเศวตกานต์

บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกรรณิกา สยามวาลา

บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Thanaphat Sirikul

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณชัยพัชร ธนวัฒโน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณจักร เรืองสินภิญญา

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณบุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอาศิส ภมรานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณธนพร วิศรุตพงษ์

บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล