งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

หน่วย : เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หน่วย : เท่า

(บาท/หุ้น)

หน่วย : บาท/หุ้น
2558 2559 2560 2561 ไตรมาส 2/2562
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 151,140 144,705 172,138 192,025 48,326
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 11,454 11,896 13,543 11,431 2,588
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 11,081 11,363 13,663 10,201 2,189
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า (407) 107 366 (442) (28)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 22 276 (225) 162 27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ 4,151 4,773 5,778 2,463 528
2558 2559 2560 2561 ไตรมาส 2/2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 81,942 101,783 114,110 117,369 116,183
หนี้สินรวม 45,959 57,874 61,979 67,831 66,423
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,983 43,909 52,131 49,538 49,760
ทุนเรือนหุ้น          
  • ทุนจดทะเบียน
1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
2558 2559 2560 2561 ไตรมาส 2/2562
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 7.33 7.85 7.94 5.32 4.53
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 2.71 3.27 3.72 1.68 1.40
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 8.04 7.51 7.31 4.56 2.99
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ 12.07 12.73 13.57 5.59 2.41
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 3.22 1.69 1.52 1.47 1.59
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 1.89 1.13 0.80 0.80 0.71
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.94 0.86 0.78 0.94 0.97
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.59 0.38 0.59 0.70 0.85
อัตราความสามารถในการชำระหนี้ 3.73 1.76 2.50 1.77 1.34
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 3.01 3.47 4.20 1.79 0.38
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 25.77 28.72 33.15 31.02 31.09
  • 1/ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่เป็นของบริษัทใหญ่
  • 2/ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท

หมายเหตุ: ROE, ROA are annualized figures.