งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

หน่วย : เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หน่วย : เท่า

(บาท/หุ้น)

หน่วย : บาท/หุ้น
2560 2561 2562 2563 Q2/2564
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 172,138 192,025 190,489 136,450 43,775
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 13,543 11,431 10,232 4,328 3,744
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 13,421 10,201 8,709 4,104 4,269
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 3/ 140 (280) 160 17 (202)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 889 415 614 732 181
กำไรสุทธิ 1/ 5,778 2,463 1,732 (6,967) 1,765
2560 2561 2562 2563 Q2/2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 114,110 117,369 127,788 148,323 147,367
หนี้สินรวม 61,979 67,831 68,973 90,007 83,834
ส่วนของผู้ถือหุ้น 52,131 49,538 58,815 58,316 63,533
ทุนเรือนหุ้น          
  • ทุนจดทะเบียน
1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
2560 2561 2562 2563 Q2/2564
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 7.94 5.32 4.57 3.01 9.75
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 3.72 1.68 1.31 3.17 4.74
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 7.31 4.56 3.47 (3.90) 5.26
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ 13.57 5.59 4.10 (14.22) 7.67
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 1.52 1.47 1.39 1.85 1.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.80 0.80 0.69 1.10 1.07
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.78 0.94 0.82 1.22 1.06
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.59 0.70 0.69 0.85 0.80
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 4.20 1.79 1.18 (5.50) 1.21
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4/ 33.15 31.02 30.26 26.83 30.15
  • 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
  • 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
  • 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  • 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)

หมายเหตุ: ROE, ROA are annualized figures.