งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

หน่วย : เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หน่วย : เท่า

(บาท/หุ้น)

หน่วย : บาท/หุ้น
2559 2560 2561 2562 Q2/2563
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 144,705 172,138 192,025 190,489 26,594
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 11,896 13,543 11,431 10,232 558
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 11,363 13,421 10,201 8,709 1,131
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 3/ 147 140 (280) 160 283
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 237 889 415 614 132
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ 4,773 5,778 2,463 1,732 (1,911)
2559 2560 2561 2562 Q2/2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 101,783 114,110 117,369 127,788 139,133
หนี้สินรวม 57,874 61,979 67,831 68,973 87,563
ส่วนของผู้ถือหุ้น 43,909 52,131 49,538 58,815 51,570
ทุนเรือนหุ้น          
  • ทุนจดทะเบียน
1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
2559 2560 2561 2562 Q2/2563
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 7.85 7.94 5.32 4.57 4.25
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 3.27 3.72 1.68 1.31 (6.49)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 7.51 7.31 4.56 3.47 (3.36)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ 12.73 13.57 5.59 4.10 (12.80)
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 1.69 1.52 1.47 1.39 1.37
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 1.13 0.80 0.80 0.69 0.85
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.86 0.78 0.94 0.82 1.44
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.38 0.59 0.70 0.69 1.09
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 3.47 4.20 1.79 1.18 (1.50)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 28.72 33.15 31.02 30.26 25.36
  • 1/ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่เป็นของบริษัทใหญ่
  • 2/ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท
  • 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หมายเหตุ: ROE, ROA are annualized figures.