งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

หน่วย : เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

หน่วย : เท่า

ผลการดำเนินงานต่อหุ้น

หน่วย : บาท/หุ้น
2561 2562 2563 2564 Q1/2565
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 192,025 190,489 136,450 199,417 69,055
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 11,431 10,232 4,328 23,673 12,254
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 10,201 8,709 4,104 25,818 13,714
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 3/ (280) 160 17 (1,274) (1,320)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 415 614 732 251 60
กำไรสุทธิ 1/ 2,463 1,732 (6,967) 7,624 4,356
2561 2562 2563 2564 Q1/2565
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 117,369 127,788 148,323 201,785 220,460
หนี้สินรวม 67,831 68,973 90,007 132,226 141,260
ส่วนของผู้ถือหุ้น 49,538 58,815 58,316 69,559 79,200
ทุนเรือนหุ้น          
  • ทุนจดทะเบียน
1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
1,377 1,377 1,377 1,377 1,377
2561 2562 2563 2564 Q1/2565
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ       11.87 17.75
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 5.32 4.57 3.01 12.95 19.86
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ 1.68 1.31 3.17 4.94 7.97
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 4.56 3.47 (3.90) 9.51 13.45
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1/ 5.59 4.10 (14.22) 15.27 17.96
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 1.47 1.39 1.85 2.03 2.192
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.80 0.69 1.10 1.40 1.46
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า       26.29 23.67
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)       13.89 15.42
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า       18.61 16.71
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)       19.61 21.84
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น       1.90 1.78
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.94 0.82 1.22 1.28 1.11
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 0.70 0.69 0.85 0.81 0.49
อัตราส่วนทางการเงินสำหรับการออกตราสารหนี้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น       0.70 0.45
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 1.79 1.18 (5.50) 5.25 3.12
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4/ 31.02 30.26 26.83 32.06 35.68
  • 1/ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
  • 2/ ส่วนของบริษัทใหญ่
  • 3/ กำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกำไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  • 4/ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ไม่รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน)

หมายเหตุ: ROE, ROA are annualized figures.