งบการเงิน

ปี 2563

ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม (พันบาท)
2563
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,604,785 7,275,806
เงินลงทุนชั่วคราว - 288,261
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 8,281,426 11,072,591
สินค้าคงเหลือ 13,602,162 15,835,052
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 475,927 461,092
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 159,301 -
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 3,402,781 2,688,055
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,526,382 37,620,857
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1,972,474 -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 16,381,497 18,037,040
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,274,022 1,035,872
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 2,068,972
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 126,966 126,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 54,063,307 52,584,001
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 10,969,075 -
ค่าความนิยม 2,175,357 1,920,678
สิทธิการเช่า - 3,125,136
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,126,905 8,493,908
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,879,909 1,120,772
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,686,486 1,653,782
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 102,655,998 90,167,127
รวมสินทรัพย์ 139,182,380 127,787,984
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12,209,400 5,051,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 8,768,594 13,446,859
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,416,521 2,198,187
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
(2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี)
1,538,595 28,673
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,000,000 3,000,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 869,665 1,241,894
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 254,131 144,540
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น - 733,047
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 570,009 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,263,690 1,238,858
รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,890,605 27,083,058
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 26,766,561 19,807,452
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) 6,354,213 -
หุ้นกู้ 17,984,682 17,984,746
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 704,584 608,592
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว - 32,516
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,496,314 2,588,111
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 349,504 322,897
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 84,187 -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 162,943 545,567
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 54,902,988 41,889,881
รวมหนี้สิน 85,793,593 68,972,939
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
1,376,923 1,376,923
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
  (หุ้นสามัญ 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนอื่น 2,743,026 2,742,875
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1,985 2,122
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
  • - ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
505,406 431,861
 • ยังไม่ได้จัดสรร
22,114,581 27,146,932
หุ้นทุนซื้อคืน (505,406) (431,861)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,940,797 9,940,797
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (1,392,434) (916,343)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 46,095,502 51,603,930
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 7,293,285 7,211,115
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 53,388,787 58,815,045
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 139,182,380 127,787,984
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม (พันบาท)
2563 2562
รายได้จากการขายและการให้บริการ 43,070,456 45,535,329
ต้นทุนขายและการให้บริการ (44,286,661) (43,354,727)
กำไรขั้นต้น (1,216,205) 2,180,602
เงินปันผลรับ - -
รายได้อื่น 105,030 118,492
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,100,030) (1,021,658)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (662,461) (699,374)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (212) (4,415)
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ (359,529) 17,687
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 326,370 57,395
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (1,404,177) -
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน (4,311,214) 648,729
ต้นทุนทางการเงิน (463,923) (442,814)
ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 5,275 -
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (1,082,147) 157,318
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (5,852,009) 363,233
รายได้ภาษีเงินได้ 1,535,886 31,579
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (4,316,123) 394,812
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(4,660,770) 213,953
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
344,647 180,859
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (4,316,123) 394,812
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (3.49) 0.16