งบการเงิน

ปี 2563

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม ((พันบาท))
2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,175,263 7,275,806
เงินลงทุนชั่วคราว - 288,261
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5,624,833 11,072,591
สินค้าคงเหลือ 13,209,309 15,835,052
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 43,206 461,092
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 178686 -
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 3,011,589 2,688,055
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,242,886 37,620,857
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 6,357,998 -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 15,367,731 18,037,040
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,298,196 1,035,872
เงินลงทุนระยะยาวอื่น  - 2,068,972
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  126,966 126,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 54,897,984 52,584,001
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 10,534,437 -
ค่าความนิยม 2,157,398 1,920,678
สิทธิการเช่า - 3,125,136
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,681,163 8,493,908
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,886,752 1,120,772
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,627,487 1,653,782
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 106,936,112 90,167,127
รวมสินทรัพย์ 141,178,998 127,787,984
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,385,574 5,051,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 8,919,424 13,446,859
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,817,303 2,198,187
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (2562 : หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) 1,403,386 28,673
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,500,000 3,000,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 806,248 1,241,894
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 100,096 144,540
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น - 733,047
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 430,375 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,349,500 1,238,858
รวมหนี้สินหมุนเวียน 22,711,906 27,083,058
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 30,607,797 19,807,452
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562 : หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) 6,038,726 -
หุ้นกู้ 23,478,719 17,984,746
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 822,735 608,592
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว - 32,516
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,601,213 2,588,111
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 283,362 322,897
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 87,023 -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 353,100 545,567
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 64,272,675 41,889,881
รวมหนี้สิน 86,984,581 68,972,939
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923 1,376,923
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หุ้นสามัญ 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนอื่น 2,743,198 2,742,875
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1,850 2,122
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
  • ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
505,406 431,861
  • ยังไม่ได้จัดสรร
19,297,224 27,146,932
หุ้นทุนซื้อคืน (505,406) (431,861)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,940,797 9,940,797
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2,165,504 (916,343)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 46,836,120 51,603,930
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 7,358,297 7,211,115
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 54,194,417 58,815,045
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 141,178,998 127,787,984
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม (พันบาท)
2563 2562
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 33,651,755 46,481,156
ต้นทุนขายและการให้บริการ (31,058,402) (44,034,242)
กำไรขั้นต้น 2,593,353 2,446,914
เงินปันผลรับ - -
รายได้อื่น 120,669 128,161
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,030,665) (1,062,165)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (582,396) (667,489)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า  - (123)
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ (71,533) 1,815
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 133,698 115,346
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (1,002,835)  -
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน 160,291 962,459
ต้นทุนทางการเงิน (504,456) (411,632)
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (23,738)  -
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย 57,502 38,462
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (310,401) 589,289
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (18,892) (38,000)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (329,293) 551,289
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(647,016) 369,801
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
317,723 181,488
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (329,293) 551,289
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.57)  0.27