งบการเงิน

ปี 2564

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม (พันบาท)
2564
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,271,586 21,651,077
เงินลงทุนระยะสั้น 49,676 24,926
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 12,931,702 6,401,833
สินค้าคงเหลือ 21,586,726 16,162,353
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 214,692 73,286
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 4,377 55,625
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 2,583,003 2,926,503
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 58,641,762 47,295,603
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 3,970,186 1,696,319
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 13,713,763 14,331,209
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2,083,790 1,254,717
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 126,966 126,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 74,517,560 54,567,028
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11,794,578 11,086,968
ค่าความนิยม 3,979,384 2,128,980
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,957,968 11,179,679
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,331,531 2,980,980
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน 11,873,198 -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,605,150 1,674,143
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 137,954,074 101,026,989
รวมสินทรัพย์ 196,595,836 148,322,592
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,803,497 3,975,324
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 11,729,468 12,277,161
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,643,693 2,674,132
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,291,734 1,316,128
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,000,000 2,500,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 13,147 -
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 823,186 947,749
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 1,723,488 146,235
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 970,957 184,692
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,244,450 1,480,728
รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,243,620 25,502,149
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20,920,113 30,614,931
หนี้สินตามสัญญาเช่า 7,227,294 6,581,483
หุ้นกู้ 41,909,512 23,479,971
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7,399,377 794,627
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,350,065 2,336,039
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 16,381,808 256,230
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 34,507 87,186
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 308,684 353,550
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 96,531,360 64,504,017
รวมหนี้สิน 129,774,980 90,006,166
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
 • ทุนจดทะเบียน
  (หุ้นสามัญจำนวน 1,376,923,157 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
1,376,923 1,376,923
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
  (หุ้นสามัญ 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนอื่น 3,410,813 3,441,395
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13,195 1,812
กำไรสะสม
 • จัดสรรแล้ว
  • - ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
505,406 505,406
 • ยังไม่ได้จัดสรร
26,411,689 22,441,358
หุ้นทุนซื้อคืน (505,406) (505,406)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,940,797 9,940,797
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (359,061) (2,146,945)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 52,104,980 46,365,964
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 14,715,876 11,950,462
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 66,820,856 58,316,426
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 196,595,836 148,322,592
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม (พันบาท)
2564 2563
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 47,649,384 33,651,755
ต้นทุนขายและการให้บริการ (41,613,364) (31,058,402)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 6,036,020 2,593,353
เงินปันผลรับ - -
รายได้อื่น 776,552 120,720
ค่าใช้จ่ายในการขาย (972,693) (1,030,665)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (679,681) (582,396)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า (132,845) -
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (776,967) (71,533)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 102,574 133,698
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 574,747 (51)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 121,975 -
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (12,991) (1,002,835)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,036,691 160,291
ต้นทุนทางการเงิน (748,430) (504,456)
ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 307 (23,738)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย 177,464 57,502
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 4,466,032 (310,401)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,903,812) (18,892)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 2,562,220 (329,293)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
1,820,087 (647,016)
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
742,133 317,723
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 2,562,220 (329,293)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.25 (0.57)