งบการเงิน

ปี 2562

ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,275,805,822 11,550,619,801
เงินลงทุนชั่วคราว 288,260,757 262,038,726
ลูกหนี้การค้า 9,038,000,498 6,968,512,202
ลูกหนี้อื่น 2,034,590,259 1,642,717,280
สินค้าคงเหลือ 15,835,052,377 15,134,925,066
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 461,092,527 256,651,102
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 2,688,054,699 1,780,595,544
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 37,620,856,939 37,596,059,721
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 18,037,040,351 18,047,949,575
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,035,871,932 198,755,025
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,068,971,527 1,815,302,043
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 126,965,546 126,965,545
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 52,584,000,770 48,876,753,705
ค่าความนิยม 1,920,678,430 1,602,324,546
สิทธิการเช่า 3,125,136,434 2,900,578,603
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8,493,907,664 3,658,270,853
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,120,772,050 827,462,996
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,653,781,885 1,718,195,225
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 90,167,126,589 79,772,558,116
รวมสินทรัพย์ 127,787,983,528 117,368,617,837
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,051,000,000 5,004,251,770
เจ้าหนี้การค้า 10,556,354,764 6,680,251,253
เจ้าหนี้อื่น 2,890,504,059 3,156,969,925
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,198,187,068 2,215,713,897
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,000,000,000 4,000,000,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 1,241,894,297 3,386,701,600
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 144,539,571 121,162,314
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 733,046,858 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,267,531,263 938,559,168
รวมหนี้สินหมุนเวียน 27,083,057,880 25,503,609,927
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19,807,451,813 18,264,242,477
หุ้นกู้ 17,984,746,501 20,980,046,802
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 608,592,026 466,688,080
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 32,515,789 37,863,157
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,588,110,805 2,053,674,454
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 322,896,880 355,355,345
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 545,567,524 169,583,507
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 41,889,881,338 42,327,453,822
รวมหนี้สิน 68,972,939,218 67,831,063,749
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923,157 1,376,923,157
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หุ้นสามัญ 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
1,376,923,157 1,376,923,157
หุ้นทุนซื้อคืน (431,860,810) -
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460,051 11,157,460,051
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 189,617,759 189,617,759
ส่วนเกินทุนอื่น 1,382,845,921 1,370,360,559
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,170,410,780 1,170,410,780
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 2,121,880 8,400,091
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
    • - ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164,346 153,164,346
    • - ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน
431,860,810 -
  • ยังไม่ได้จัดสรร
27,146,932,121 27,453,937,691
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (916,343,328) (165,309,358)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 41,663,132,687 42,714,965,076
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,940,796,710 -
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 51,603,929,397 42,714,965,076
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 7,211,114,913 6,822,589,012
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 58,815,044,310 49,537,554,088
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 127,787,983,528 117,368,617,837
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 190,488,588,378 192,025,318,117
ต้นทุนขายและการให้บริการ (180,256,901,884) (180,594,365,584)
กำไรขั้นต้น 10,231,686,494 11,430,952,533
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 157,902,057 55,140,379
รายได้อื่น 337,184,269 1,259,951,534
ค่าใช้จ่ายในการขาย (4,533,076,061) (4,360,312,226)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (3,080,722,373) (3,015,400,534)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (517,662) (45,313,805)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 146,561,560 (441,941,380)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 13,473,248 161,782,598
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 614,205,007 415,153,583
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (33,750,058) (440,822,936)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 404,380,979 254,002,734
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 4,257,327,460 5,273,192,480
ต้นทุนทางการเงิน (1,701,161,120) (1,545,146,230)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,556,166,340 3,728,046,250
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (67,673,449) (493,350,516)
กำไรสำหรับปี 2,488,492,891 3,234,695,734
การแบ่งปันกำไร
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
1,731,572,179 2,462,881,096
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
756,920,712 771,814,638
กำไรสำหรับปี 2,488,492,891 3,234,695,734
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.18 1.79