งบการเงิน

ปี 2562

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวม (พันบาท)
2562
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,496,403 11,550,620
เงินลงทุนชั่วคราว 227,940 262,039
ลูกหนี้การค้า 8,622,935 6,968,512
ลูกหนี้อื่น 1,292,758 1,642,717
สินค้าคงเหลือ 15,600,336 15,134,925
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 467,426 256,651
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 1,773,374 1,780,596
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,481,172 37,596,060
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 18,025,778 18,047,950
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 974,816 198,755
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,956,064 1,815,302
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 126,966 126,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 50,570,517 48,876,754
ค่าความนิยม 2,686,362 1,602,325
สิทธิการเช่า 3,002,598 2,900,579
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,797,522 3,658,271
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,019,768 827,463
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,679,565 1,718,193
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 87,839,956 79,772,558
รวมสินทรัพย์ 122,321,128 117,368,618
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,152,830 5,004,252
เจ้าหนี้การค้า 9,240,539 6,680,251
เจ้าหนี้อื่น 3,520,787 3,156,970
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,155,641 2,215,714
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,000,000 4,000,000
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,636,273 3,386,702
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 57,283 121,162
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 161,358 121,162
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 185,704 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,065,396 938,559
รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,014,453 25,503,610
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22,464,830 18,264,242
หุ้นกู้ 17,981,921 20,980,047
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 547,051 466,688
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 32,516 37,863
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,283,077 2,053,675
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 324,048 355,355
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 711,866 -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 173,254 169,584
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 44,518,563 42,327,454
รวมหนี้สิน 73,533,016 67,831,064
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923 1,376,923
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หุ้นสามัญ 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 189,618 189,618
ส่วนเกินทุนอื่น 1,382,597 1,370,361
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,170,411 1,170,411
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 2,258 8,400
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
    • - ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • ยังไม่ได้จัดสรร
27,150,955 27,453,937
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (827,216) (165,309)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 41,756,170 42,714,965
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 7,031,942 6,822,589
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 48,788,112 49,537,554
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 122,321,128 117,368,618
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม (พันบาท)
2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 46,481,156 53,461,226
ต้นทุนขายและการให้บริการ (44,034,242) (49,640,219)
กำไรขั้นต้น 2,446,914 3,821,007
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 30,950 10,750
รายได้อื่น 97,211 890,578
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,062,165) (1,077,339)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (667,489) (704,382)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า (123) (8,468)
กำไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 5,944 (95,047)
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (4,129) (28,109)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 115,346 229,936
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (13,794)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 38,462 117,922
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,000,921 3,143,054
ต้นทุนทางการเงิน (411,632) (401,390)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 589,289 2,741,664
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (38,000) (526,018)
กำไรสำหรับงวด 551,289 2,215,646
การแบ่งปันกำไร
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
369,801 1,856,348
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
181,488 359,298
กำไรสำหรับงวด 551,289 2,215,646
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.27 1.35