งบการเงิน

ปี 2564

ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม (พันบาท)
2564
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,330,238 21,651,077
เงินลงทุนระยะสั้น 3,020,366 24,926
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 8,158,991  6,401,833
สินค้าคงเหลือ 14,107,817  16,162,353
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 101,503 73,286
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 29,073 55,625
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 2,721,977 2,926,503
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 46,469,965 47,295,603
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1,835,528 1,696,319
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 15,593,689 14,331,209
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 1,469,404 1,254,717
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 126,966 126,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  54,670,006 54,567,028
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 10,810,858 11,086,968
ค่าความนิยม 2,151,813 2,128,980
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,347,488 11,179,679
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,581,050 2,980,980
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,659,212 1,674,143
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 102,246,014 101,026,989
รวมสินทรัพย์ 148,715,979 148,322,592
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,751,145 3,975,324
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 9,534,374 12,277,161
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,058,736  2,674,132
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,196,209 1,316,128
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,500,000 2,500,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 824,104 947,749
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 179,652 146,235
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 418,462 184,692
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,425,505 1,480,728
รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,888,187 25,502,149
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 31,169,080 30,614,931
หนี้สินตามสัญญาเช่า 6,413,354 6,581,483
หุ้นกู้ 23,481,222 23,479,971
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 789,920 794,627
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,155,140 2,336,039
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 264,632 256,230
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 65,371 87,186
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 312,186 353,550
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 64,650,905 64,504,017
รวมหนี้สิน 86,539,092 90,006,166
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น    
 • ทุนจดทะเบียน
  (หุ้นสามัญจำนวน 1,376,923,157 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
1,376,923 1,376,923
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
  (หุ้นสามัญ 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนอื่น 3,442,083 3,441,395
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1,397 1,812
กำไรสะสม    
 • จัดสรรแล้ว
  • - ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
505,406 505,406
 • ยังไม่ได้จัดสรร
24,923,815 22,441,358
หุ้นทุนซื้อคืน (505,406) (505,406)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,940,797 9,940,797
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (1,378,155) (2,146,945)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 49,617,484 46,365,964
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 12,559,403 11,950,462
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 62,176,887 58,316,426
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 148,715,979 148,322,592
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม (พันบาท)
2564 2563
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 41,230,269 43,070,456
ต้นทุนขายและการให้บริการ (36,625,908) (44,286,661)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 4,604,361 (1,216,205)
เงินปันผลรับ - -
รายได้อื่น 141,721 105,030
ค่าใช้จ่ายในการขาย (910,875) (1,100,030)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (535,753) (662,673)
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ (428,656) (359,529)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 42,545 326,370
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 399,839 (1,404,177)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน 3,313,182 (4,311,214)
ต้นทุนทางการเงิน (463,858) (463,923)
ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 6,384 5,275
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย 193,777 (1,082,147)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 3,049,485 (5,852,009)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (407,749) 1,535,886
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 2,641,736 (4,316,123)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)    
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
2,283,502 (4,660,770)
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
358,234 344,647
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 2,641,736 (4,316,123)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.59 (3.49)