งบการเงิน

ปี 2563

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม ((พันบาท))
2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,094,155 7,275,806
เงินลงทุนชั่วคราว - 288,261
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 4,661,675 11,072,591
สินค้าคงเหลือ 11,486,924 15,835,052
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 48,784 461,092
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 142,422 -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 14,190 -
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 2,109,457 2,688,055
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,557,607 37,620,857
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 3,299,338 -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 15,854,351 18,037,040
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,218,232 1,035,872
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 2,068,972
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 126,966 126,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 54,061,922 52,584,001
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 10,716,905 -
ค่าความนิยม 2,143,943 1,920,678
สิทธิการเช่า - 3,125,136
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10,432,023 8,493,908
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,855,377 1,120,772
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,866,470 1,653,782
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 102,575,527 90,167,127
รวมสินทรัพย์ 139,133,134 127,787,984
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,824,400 5,051,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 5,010,770 13,446,859
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,374,850 2,198,187
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (2562 : หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) 1,545,094 28,673
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,500,000 3,000,000
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 2,708,059 1,241,894
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 174,047 144,540
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น - 733,047
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 266,708 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,303,702 1,238,858
รวมหนี้สินหมุนเวียน 26,707,630 27,083,058
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27,497,263 19,807,452
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562 : หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) 6,128,178 -
หุ้นกู้ 23,477,268 17,984,746
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 660,707 608,592
หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว - 32,516
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,551,616 2,588,111
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 280,448 322,897
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 82,269 -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 177,629 545,567
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 60,855,378 41,889,881
รวมหนี้สิน 87,563,008 68,972,939
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุ้น    
  • ทุนจดทะเบียน
1,376,923 1,376,923
  • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หุ้นสามัญ 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนอื่น 2,743,641 2,742,875
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1,865 2,122
กำไรสะสม    
  • จัดสรรแล้ว
  • ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
505,406 431,861
  • ยังไม่ได้จัดสรร
19,958,279 27,146,932
หุ้นทุนซื้อคืน (505,406) (431,861)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,940,797 9,940,797
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (951,576) (916,343)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 44,380,553 51,603,930
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 7,189,573 7,211,115
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 51,570,126 58,815,045
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 139,133,134 127,787,984
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม (พันบาท)
2563 2562
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 26,594,311 48,326,050
ต้นทุนขายและการให้บริการ (26,035,842) (45,738,380)
กำไรขั้นต้น 558,469 2,587,670
เงินปันผลรับ - -
รายได้อื่น 186,783 108,315
ค่าใช้จ่ายในการขาย (969,858) (1,165,558)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (615,208) (731,698)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่า - (184)
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 282,700 (1,087)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 132,244 167,693
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (83,073) -
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน (507,943) 965,151
ต้นทุนทางการเงิน (517,335) (421,326)
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (894,990) -
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย 168,802 156,343
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,751,466) 700,168
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 26,042 (24,855)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (1,725,424) 675,313
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
  • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(1,910,718) 528,121
  • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
185,294 147,192
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 2,488,492,891 3,234,695,734
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (1.50) 0.38