งบการเงิน

ปี 2565

ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม (พันบาท)
2565
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
2564
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,686,127 32,021,773
เงินลงทุนระยะสั้น 2,261,956 807,642
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 18,211,339 15,233,579
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 138,762 211,763
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
สินค้าคงเหลือ 28,063,306 18,497,018
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 265,771 273,667
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ 4,640,296 2,326,727
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 100,267,557 69,372,169
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 4,502,058 4,547,576
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,512,584 13,669,983
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 397,940 399,543
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 126,966 126,966
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 70,016,912 69,233,336
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 14,701,076 13,624,881
ค่าความนิยม 4,163,570 4,021,920
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,277,357 11,591,207
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,318,737 2,125,520
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน 10,474,445 11,393,979
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,700,907 1,678,225
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 120,192,552 132,413,136
รวมสินทรัพย์ 220,460,109 201,785,305
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 535,000 1,256,609
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 22,744,124 15,650,844
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7,531,768 4,964,481
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,136,707 1,219,857
ส่วนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,499,578 4,499,408
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง - 17,237
ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 589,023 959,765
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 5,648,937 3,046,050
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,441,140 509,692
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,616,676 1,981,428
รวมหนี้สินหมุนเวียน 45,742,953 34,105,371
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 18,465,284 21,882,627
หนี้สินตามสัญญาเช่า 8,578,307 7,518,304
หุ้นกู้ 46,833,683 47,904,187
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,023,743 2,617,417
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,388,007 2,388,497
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 15,009,970 15,601,639
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 22,482 28,996
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 195,927 178,945
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 95,517,403 98,120,612
รวมหนี้สิน 141,260,356 132,225,983
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
 • ทุนจดทะเบียน
  (หุ้นสามัญจำนวน 1,376,923,157 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
1,376,923 1,376,923
 • ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
  (หุ้นสามัญ 1,376,923,157 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
1,376,923 1,376,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,157,460 11,157,460
ส่วนเกินทุนอื่น 3,928,290 3,332,546
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16,065 14,973
กำไรสะสม
 • จัดสรรแล้ว
  • - ทุนสำรองตามกฎหมาย
153,164 153,164
  • - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
505,406 505,406
 • ยังไม่ได้จัดสรร
32,560,994 28,204,678
หุ้นทุนซื้อคืน (505,406) (505,406)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 9,940,797 9,940,797
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (749,172) (713,436)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 58,384,521 53,467,105
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 20,815,232 16,092,217
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 79,199,753 69,559,322
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 220,460,109 201,785,305
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม (พันบาท)
2565 2564
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ 69,055,380 41,230,269
ต้นทุนขายและการให้บริการ (56,801,400) (36,625,908)
กำไร ขั้นต้น 12,253,980 4,604,361
เงินปันผลรับ - -
รายได้อื่น 349,777 141,721
ค่าใช้จ่ายในการขาย (956,411) (910,875)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (712,938) (532,584)
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า (346,181) (1,471)
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (1,319,653) (428,656)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 60,354 42,545
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุน 2,030,871 (1,698)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 563,309 399,839
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 11,923,108 3,313,182
ต้นทุนทางการเงิน (835,786) (463,858)
ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (384,000) 6,384
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย 147,520 193,777
กำไรค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10,850,842 3,049,485
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,347,291) (407,749)
กำไรสำหรับงวด 5,503,551 2,641,736
การแบ่งปันกำไร
 • ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
4,356,316 2,283,502
 • ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
1,147,235 358,234
กำไรสำหรับงวด 5,503,551 2,641,736
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 3.12 1.59