Q3/2562:

  • กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มีค่าการกลั่นพื้นฐานที่ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิงในทุกผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น ในไตรมาสนี้โรงกลั่นบางจากฯ มีอัตราการผลิตเฉลี่ย 110.8 พันบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากมีการหยุดหน่วยแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit) ตามแผนเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ Catalyst ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม ทั้งนี้จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ผันผวนในระหว่างไตรมาส ทำให้ในไตรมาสนี้มี Inventory Loss

อัตราการผลิตเฉลี่ย

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

Q3/2562 ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
Market GRM 2,416 7.68
GRM Hedging 6 0.02
Inventory Gain (Loss) -1,163 -3.70
Total GRM 1,258 4.00

ค่าการกลั่นรวม

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

บริษัทฯได้ดำเนินการกลั่นในรูปแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 120,000 บาร์เรลต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นและการบริหารจัดการค่าการกลั่น

Q3/2562:

  • กลุ่มธุรกิจการตลาด ปริมาณการจำหน่ายรวมของธุรกิจการตลาดเพิ่มขึ้น 5% YoY โดยเฉพาะในส่วนของตลาดค้าปลีกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% YoY จากนโยบายการจำหน่ายที่เน้นการขยายตลาดค้าปลีก แต่มีปริมาณการจำหน่ายปรับลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากไตรมาสนี้เป็นช่วง Low season ในส่วนของค่าการตลาดสุทธิปรับลดลง QoQ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการให้เหมาะสมกับต้นทุนผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสได้

ปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ค่าการตลาดรวม

หน่วย : บาทต่อลิตร

ส่วนแบ่งการตลาด (ช่องทางค้าปลีก)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ถูกจำหน่ายผ่านสถานีบริการทั่วประเทศที่มากถึง 1,188 สถานี ภายใต้แบนด์ “บางจาก”

BCPG Q3/2562:

  • กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า มีรายได้จากการขายและการให้บริการปรับลดลงทั้งโครงการในประเทศไทยและญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาล ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูฝน งนี้ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มไตรมาสของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย “ลมลิกอร์” และการเข้าซื้อรีรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาว “Nam San 3A”

รวมปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

การจัดตั้งบริษัท บีซีพีจี จำกัด หรือ BCPG เพื่อประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นำมาซึ่งความหลากหลายในแหล่งที่มาของรายได้เพื่อเสถียรภาพของผลประกอบการ

Q3/2562:
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 เพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในภาคพลังงานให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ำมันดีเซล B20 และ B10 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ในปีนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และราคากลีเซอรีนในตลาดโลกที่ปรับลดลง

Q3/2562:
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากโรงงานที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 100,000 ลิตรต่อวัน และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าจากการกลับมาดำเนินงานตามปกติหลังจากที่มีการหยุดซ่อมบำรุงประจำปีตามแผน ส่วนกำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปรับราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลลงตามการประกาศราคาเฉลี่ยกากน้ำตาลที่จำหน่ายภายในประเทศ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

บริษัทได้ส่งเสริมการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันเบนซินและดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 รวมทั้งแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และน้ำมันไฮดีเซล เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศช่วยลดการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าน้ำมัน

Q3/2562:

  • กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติมีผลการดำเนินงานปรับลดลงเนื่องจากในไตรมาสก่อนหน้ามีการบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน 94 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ของ OKEA และมีผลกำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 82 ล้านบาท ขณะที่ในไตรมาสนี้มีผลกำไรเพียง 1 ล้านบาท อีกทั้งในไตรมาสนี้รับรู้เป็นส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม OKEA โดยผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจากมีการจำหน่ายน้ำมันดิบจากแหล่ง Draugen Field เพียง 1 Cargo และแหล่งผลิต Gjøa มีอัตราผลิตเฉลี่ยลดลง จากการปิดซ่อมปรับปรุงตามแผนในเดือนสิงหาคม

การผลิต (สัดส่วนของ OKEA)

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 46 ในบริษัท OKEA AS ซึ่งทำธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมัน ในฐานะบริษัทร่วม และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก OKEA