Q1/2562:

 • อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย อยู่ที่ 110.12 พันบาร์เรลต่อวัน (คิดเป็น 92% ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น)
 • ค่าการกลั่นรวม (Total GRM) ลดลง 45% YoY
  อัตราการผลิตเฉลี่ย และค่าการกลั่นรวม ได้รับผลกระทบจากค่าการกลั่นพื้นฐาน (Market GRM) ที่ปรับลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิงเฉลี่ยส่วนใหญ่ลดลงอย่างมาก อีกทั้งการหยุดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในหน่วยแตกโมเลกุล (Hydrocraking Unit) จึงมีการลดกำลังการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

อัตราการผลิตเฉลี่ย

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

Q1/2562 ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
Market GRM 1,080 3.43
GRM Hedging 29 0.09
Inventory Gain (Loss) (9) (0.03)
Total GRM 1,100 3.49

ค่าการกลั่นรวม

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

Q1/2562:

 • ส่วนแบ่งการตลาดด้านปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการอยู่ในอันดับที่ 2 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งการตลาดสะสมในไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 15.6%
 • ปริมาณการจำหน่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากปริมาณการจำหน่ายในตลาดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น 4% จากการขยายฐานลูกค้าตามกลยุทธ์ของบริษัท และแคมเปญสนับสนุนการขายน้ำมันชนิดพรีเมียม และน้ำมันชนิดใหม่ๆ ขณะที่ปริมาณจำหน่ายในตลาดอุตสาหกรรมลดลง 5% จากสภาวะการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสูง และการบริหารช่องทางการจำหน่ายระหว่างที่หน่วยแตกโมเลกุลของโรงกลั่นมีการหยุดซ่อมบำรุง
 • ค่าการตลาดเท่ากับ 0.71 บาท/ลิตร

ปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ค่าการตลาดรวม

หน่วย : บาทต่อลิตร

ส่วนแบ่งการตลาด (ช่องทางค้าปลีก)

BCP 15.6%

BCPG Q1/2562:

 • รายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีและไตรมาสก่อนหน้า
 • โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 9% YoY โดยในปีนี้มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ของโครงการโซลาร์ราชการร่วมกับองค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) (กำลังการผลิตติดตั้ง 8.94 เมกกะวัตต์) และมีค่าคามเข้มแสงเฉลี่ยที่สูงขึ้น
 • โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้ารวมลดลง 55%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขายโครงการ Nikaho และ Nagi (กำลังการผลิตติดตั้ง 27.6 เมกกะวัตต์) ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนกันยายน 2561
 • รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม 29 ล้านบาท
 • รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 93 ล้านบาท

รวมปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

Q1/2562: ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

 • ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 ลดลง 5% YoY จากกำลังการผลิตรวมของประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันสูง
 • ราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ B100 ปรับลดลง 15% YoY ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลง จากน้ำมันปาล์มส่วนเกินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง

Q1/2562: ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

 • ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลเพิ่มขึ้น จากการที่โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 100,000 ลิตรต่อวัน
 • ราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เอทานอลปรับตัวลดลง จากการที่ปริมาณสต๊อกเอทานอลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

Q1/2562:

 • รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม OKEA AS (OKEA) 8 ล้านบาท
 • อัตราการผลิตเฉลี่ยจากแหล่ง Draugen Field และ Gjoa Field คิดเป็นสัดส่วนของ OKEA เท่ากับ 8.6 และ 10.5 พันบาร์เรลต่อวันตามลำดับ
 • ในไตรมาสนี้ OKEA ได้มีการตั้งด้อยค่า Technical Goodwill ของแหล่ง Gjoa เนื่องจากราคาขายก๊าซธรรมชาติมีทิศทางปรับตัวลดลง
 • ไตรมาสนี้ไม่มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันดิบ Galoc เนื่องจากได้จำหน่ายหุ้นของ Nido Production (Galoc) Pty.Ltd

การผลิต (สัดส่วนของ OKEA)

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน