Q2/2562:

 • อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย อยู่ที่ 112.7 พันบาร์เรลต่อวัน (คิดเป็น 94% ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น)
 • ค่าการกลั่นรวม (Total GRM) ลดลง 41% YoY แต่เพิ่มขึ้น 34% QoQ
  ธุรกิจโรงกลั่นยังคงได้รับผลกระทบจากส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิงในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง จากการที่อุปทานน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ในภาวะล้นตลาดและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ส่งผลให้ธุรกิจโรงกลั่นมีค่าการกลั่นพื้นฐานปรับลดลงเมื่อเทียบกับ Q2/2561 แต่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากในไตรมาสนี้ส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซิน-ดูไบ (UNL95/DB) ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งโรงกลั่นสามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างปกติต่อเนื่อง

อัตราการผลิตเฉลี่ย

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

Q2/2562 ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
Market GRM 1,611 4.95
GRM Hedging -28 -0.09
Inventory Gain (Loss) -107 -0.33
Total GRM 1,476 4.53

ค่าการกลั่นรวม

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

บริษัทฯได้ดำเนินการกลั่นในรูปแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 120,000 บาร์เรลต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นและการบริหารจัดการค่าการกลั่น

Q2/2562:

 • ส่วนแบ่งการตลาดด้านปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการอยู่ในอันดับที่ 2 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งการตลาดสะสม เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 15.8%
 • ปริมาณการจำหน่ายรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจำหน่ายในส่วนของตลาดค้าปลีกที่เป็นช่องทางหลักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการที่บริษัทฯ เปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 สนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงาน
 • ค่าการตลาดสุทธิปรับเพิ่มขึ้น จากการผลักดันสัดส่วนการจำหน่ายในตลาดขายปลีกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบปรับลดลงในระหว่างไตรมาส ทำให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับต้นทุนราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป

ปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ค่าการตลาดรวม

หน่วย : บาทต่อลิตร

ส่วนแบ่งการตลาด (ช่องทางค้าปลีก)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ถูกจำหน่ายผ่านสถานีบริการทั่วประเทศที่มากถึง 1,185 สถานี ภายใต้แบนด์ “บางจาก”

BCPG Q2/2562:

ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยหลักมาจากการจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ตามปัจจัยด้านฤดูกาลที่ในช่วงไตรมาส 2 ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีความเข้มแสงมากสำหรับในประเทศไทยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม“ลมลิกอร์” (กำลังการผลิตตามสัญญา 8.965 เมกกะวัตต์) ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเดือน เมษายน 2562

 • รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม 12 ล้านบาท
 • รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 74 ล้านบาท

รวมปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

การจัดตั้งบริษัท บีซีพีจี จำกัด หรือ BCPG เพื่อประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นำมาซึ่งความหลากหลายในแหล่งที่มาของรายได้เพื่อเสถียรภาพของผลประกอบการ

Q2/2562:
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

 • มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 เพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน แต่กำไรขั้นต้นยังคงได้รับผลกระทบจากการที่กำลังการผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 ประกอบกับราคากลีเซอรีนในตลาดโลกปรับตัวลดลง ตามปริมาณกลีเซอรีนที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น

Q2/2562:
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

 • มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตเอทานอล อำเภอบ่อพลอย ของบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น 300,000 ลิตรต่อวัน และบริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคาขายเฉลี่ยเอทานอลจะปรับตัวลดลงจากปริมาณสต๊อกเอทานอลของประเทศที่อยู่ในระดับสูง แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าปริมาณการผลิตและจำหน่ายเอทานอลลดลง เนื่องจากโรงงานมีการปิดซ่อมบำรุงตามแผน

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

บริษัทได้ส่งเสริมการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันเบนซินและดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 รวมทั้งแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และน้ำมันไฮดีเซล เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศช่วยลดการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าน้ำมัน

Q2/2562:

 • รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม OKEA AS (OKEA) 102 ล้านบาท
  ผลการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้น จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม OKEA เพิ่มขึ้น โดยส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตของแหล่ง Draugen Field เพิ่มขึ้น 7% QoQ ส่งผลให้มีการจำหน่ายน้ำมันดิบจากแหล่ง Draugen Field จำนวน 2 Cargoes อย่างไรก็ตามยังคงมีการตั้งด้อยค่า Technical Goodwill ของแหล่ง Gjøa Field และในไตรมาสนี้มีการบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน 94 ล้านบาท จากการที่ OKEA มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ซึ่งบริษัท BCPR ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มภายใต้เงื่อนไขการลงทุนตามข้อตกลงการลงทุนเริ่มแรกใน OKEA รวมถึงได้จองและซื้อหุ้น IPO ดังกล่าว

การผลิต (สัดส่วนของ OKEA)

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 46.62 ในบริษัท OKEA AS ซึ่งทำธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมัน ในฐานะบริษัทร่วม และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก OKEA