Q1/2563:

  • กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มีค่าการกลั่นพื้นฐาน 2.87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ค่าการกลั่นยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิงในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก จากความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างรุนแรง จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันในประเทศที่ลดลงทำให้โรงกลั่นต้องปรับลดกำลังการผลิตมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีอัตราการผลิตเฉลี่ย 104.3 พันบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น 87% ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น และจากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดดงอย่างมากในไตรมาสนี้ ธุรกิจโรงกลั่นมี Inventory Loss 2,774 ล้านบาท (รวมขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (NRV)) ทำให้ธุรกิจโรงกลั่นมีผลการดำเนินงานปรับลดลงค่อนข้างมาก ในส่วนของธุรกิจการค้าน้ำมันโดยบริษัท BCP Trading จำกัด มีปริมาณการค้าและธุรกรรมการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จากการเดินหน้าขยายธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นต่อไปตามแผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัท

อัตราการผลิตเฉลี่ย

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

Q1/62 ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
Operating GRM 858 2.87
Oil Hedging 78 0.26
Inventory Gain / Loss* -2,774 -9.29
Total GRM -1,838 -6.16
* รวมกำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (NRV)

ค่าการกลั่นรวม

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

บริษัทฯได้ดำเนินการกลั่นในรูปแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 120,000 บาร์เรลต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นและการบริหารจัดการค่าการกลั่น

Q1/2563:

  • ปริมาณการจำหน่ายรวมของธุรกิจการตลาดลดลง 6% YoY และ 13% QoQ โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการจำหน่ายน้ำมันผ่านตลาดอุตสาหกรรม เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสูง และในช่วงไตรมาส 4 เป็นช่วง High Season ของการใช้น้ำมัน อีกทั้งในช่วงปลายไตรมาสได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดด้านปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการเติบโตต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งการตลาดสะสมเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 15.9% (ตามข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน) อีกทั้งมีการขยายจำนวนสถานีบริการควบคู่ไปกับการพัฒนาและขยายธุรกิจ Non-Oil โดยมีจำนวนสถานีบริการน้ำมัน ณ สิ้น Q1/2563 ทั้งสิ้น 1,204 สาขา

ปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ค่าการตลาดรวม

หน่วย : บาทต่อลิตร

ส่วนแบ่งการตลาด (ช่องทางค้าปลีก)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ถูกจำหน่ายผ่านสถานีบริการทั่วประเทศที่มากถึง 1,204 สถานี ภายใต้แบนด์ “บางจาก”

BCPG Q1/2563:

  • ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 48% YoY เนื่องจากการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาว โครงการ “Nam San 3B” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แต่ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้ารวมลดลง 23% QoQ โดยหลักมาจากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาวลดลง เนื่องจากในปีนี้เผชิญปัญหาภาวะแล้ง ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากการหยุดรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จากการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น

รวมปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

การจัดตั้งบริษัท บีซีพีจี จำกัด หรือ BCPG เพื่อประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นำมาซึ่งความหลากหลายในแหล่งที่มาของรายได้เพื่อเสถียรภาพของผลประกอบการ

Q1/2563:
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากราคาขายผลิตภัณฑ์ B100 ที่ปรับขึ้นค่อนข้างมาก จากมาตรการต่างๆของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้ B100 ในภาคพลังงานถึงแม้ปริมาณการจำหน่ายจะลดลงจากปัจจัยฤดูกาลและการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่จากราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ B100 ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ ทำให้กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น

Q1/2563:
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล มีรายได้ลดลงจากปริมาณการจำหน่ายที่ลดลง YoY และ QoQ โดยหลักเกิดจากการแข่งขันของธุรกิจเอทานอลที่ค่อนข้างสูง จากการผลิตเอทานอลรวมของประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เอทานอลปรับตัวสูงขึ้นตามราคาต้นทุนวัตถุดิบ และการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสนี้มีรายได้เพิ่มในส่วนของการจำหน่ายเอทานอลสำหรับนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคตามที่กรมสรรพสามิตอนุญาต

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

บริษัทได้ส่งเสริมการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันเบนซินและดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 รวมทั้งแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และน้ำมันไฮดีเซล เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศช่วยลดการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าน้ำมัน

Q1/2563:

  • กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างมาก จากภาวะอุปทานล้นตลาดและอุปสงค์ที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม OKEA และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของ Nido Petroleum Pty. Ltd. 1,366 ล้านบาท

การผลิต (สัดส่วนของ OKEA)

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 46.5 ในบริษัท OKEA AS ซึ่งทำธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมัน ในฐานะบริษัทร่วม และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก OKEA