2562:

  • โรงกลั่นมีอัตราการผลิตเฉลี่ย 112.6 พันบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น 94% ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น ซึ่งอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าปี 2561 ที่มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นประจำปี (Turn Around Maintenance) และสามารถใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 123.5 พันบาร์เรลต่อวัน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะที่ค่าการกลั่นพื้นฐานปรับตัวลดลง 1.69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิงในทุกผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง จากภาวะอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปล้นตลาด และอุปสงค์ที่ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ผันผวนตลอดทั้งปี ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ในปี 2562 ธุรกิจโรงกลั่นมี Inventory Loss

อัตราการผลิตเฉลี่ย

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

2562 ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
Operating GRM 6,944 5.41
Oil Hedging 147 0.11
Inventory Gain / Loss -1,253 -0.98
Total GRM 5,838 4.55

ค่าการกลั่นรวม

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

บริษัทฯได้ดำเนินการกลั่นในรูปแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 120,000 บาร์เรลต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการกลั่นและการบริหารจัดการค่าการกลั่น

2562:

  • ปริมาณการจำหน่ายรวมของธุรกิจการตลาดเพิ่มขึ้น 5% YoY โดยหลักมาจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในตลาดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้น 7% YoY จากการขยายฐานลูกค้าตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการผลักดันการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 และ B10 ในสถานีบริการน้ำมันบางจากให้ครอบคลุมมากขึ้น บริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดด้านปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการเติบโตต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสะสมปี 2562 อยู่ที่ 16.0% และมีสถิติสูงสุดอยู่ที่ 16.5% ในเดือนกันยายน

ปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ค่าการตลาดรวม

หน่วย : บาทต่อลิตร

ส่วนแบ่งการตลาด (ช่องทางค้าปลีก)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ถูกจำหน่ายผ่านสถานีบริการทั่วประเทศที่มากถึง 1,201 สถานี ภายใต้แบนด์ “บางจาก”

BCPG ปี 2562:

  • กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า มีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 24% YoY โดยหลักจากการขยายการลงทุนไปยังโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาว “Nam San 3A” ซึ่งบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้น 100% ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งหมดจำนวน 406 เมกกะวัตต์

รวมปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

การจัดตั้งบริษัท บีซีพีจี จำกัด หรือ BCPG เพื่อประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นำมาซึ่งความหลากหลายในแหล่งที่มาของรายได้เพื่อเสถียรภาพของผลประกอบการ

ปี 2562:
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการแก้ปัญหาปริมาณน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน รวมถึงนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในภาคพลังงานมากขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้ดี ทำให้กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า

ปี 2562:
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

  • มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีมีการขยายกำลังการผลิต และบริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับการบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้น

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล: ปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่าย

หน่วย : ล้านลิตร

บริษัทได้ส่งเสริมการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันเบนซินและดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 รวมทั้งแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และน้ำมันไฮดีเซล เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศช่วยลดการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าน้ำมัน

ปี 2562:

  • กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติมีผลการดำเนินงานปรับลดลง เนื่องจากปี 2562 ไม่มีการรับรู้รายได้จาก Nido ดังนั้นผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม OKEA 26 ล้านบาท

การผลิต (สัดส่วนของ OKEA)

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 46.5 ในบริษัท OKEA AS ซึ่งทำธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมัน ในฐานะบริษัทร่วม และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก OKEA