บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเรียกว่า 3S Strategy เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

กลยุทธ์หลักในการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน

Security

Security

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความสำคัญกับแหล่งต้นน้ำของพลังงาน

เป็น Core Business ของบริษัทที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อจัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มปริมาณความต้องการด้านพลังงานโดยรวม ซึ่งถึงแม้ในอนาคตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น แต่ในปัจจุบันธุรกิจกลุ่มนี้ยังคงมีความจำเป็นต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Sustainability

Stability

บริหารจัดการ Portfolio ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ

เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้และผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว (BCPG) ที่มีรายได้สม่ำเสมอ และการกระจายความเสี่ยงโดยผ่านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจต่างๆเพื่อรองรับความผันผวน

Stability

Sustainability

พัฒนาธุรกิจและต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน

เป็นการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนหรือต่อยอด Core Business เดิมให้เติบโตและยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยอาศัยนวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ที่บริษัทฯได้จัดตั้งขึ้น ได้แก่ ขยายการลงทุนในด้านนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ เช่น ลิเทียมซึ่งนำมาใช้ผลิตแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ Bio-based ที่เดิมเน้นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้นำนวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green Initiatives) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ที่เรียกว่า In-process Greenovation เช่น ส่งเสริมการใช้แก้วย่อยสลายไบโอคัพและการเปลี่ยนฝาแบบใหม่เพื่องดใช้หลอดในร้านอินทนิล

ในปี 2561 ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย (Venture Capital) ขึ้นใหม่ จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บจก. บีซีวี ไบโอเบส, บจก. บีซีวี เอ็นเนอร์ยี, บจก. บีซีวี อินโนเวชั่น, บจก. บีซีวี พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน และ/หรือลงทุนในธุรกิจ Startup(s) ในประเทศไทย ที่ประกอบกิจการใน 10 กิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนตามกฎหมาย