บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเรียกว่า 3S Strategy เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

กลยุทธ์หลักในการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน

Security

Security

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความสำคัญกับแหล่งต้นน้ำของพลังงาน

เป็นกลุ่มธุรกิจหลัก (Core Businesses) ของบริษัทที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อจัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มปริมาณความต้องการด้านพลังงานโดยรวม ซึ่งถึงแม้ในอนาคตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น แต่ในปัจจุบันธุรกิจกลุ่มนี้ยังคงมีความจำเป็นต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Sustainability

Stability

บริหารจัดการ Portfolio ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ

เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้และผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว (BCPG) ที่มีรายได้สม่ำเสมอ และการกระจายความเสี่ยงโดยผ่านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจต่างๆเพื่อรองรับความผันผวน

Stability

Sustainability

พัฒนาธุรกิจและต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน

เป็นการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนหรือต่อยอด Core Business เดิมให้เติบโตและยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ในอนาคต หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ทั้งไบโอพลาสติกและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังอาศัยนวัตกรรมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ซึ่งเน้นการเสาะหาการลงทุนใน startup และกิจกรรมวิจัยพัฒนากับหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการตั้งโมเดล “Bangchak WOW” เป็นกรอบการทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่บางจาก กทม. และพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุม 3 ด้านหลัก W = Well-being improvement ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติ เช่นการจัดการขยะในพื้นที่ การดูแลชุมชน โครงการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกร การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาสินค้าสินค้าชุมชนพร้อมขยายช่องกระจายสินค้า ฯลฯ O = Oxygen enhancement การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ การช่วยลด PM2.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆ ฯลฯ และ W = Water Management การร่วมดูแลแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าท่าเรือบางจาก พื้นที่บางกระเจ้า คลองบางจาก การนำเรือขจัดคราบน้ำมันออกช่วยปฏิบัติการต่างๆในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น